Polityka Prywatności


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.
 • Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest Auto Serwis Dorian Bączkowski, ul. Belwederska 4/1B, 60-275 Poznań, posiadający numer NIP 5961606338, REGON 301947962, tel. + 48 509 106 475, przetwarzający dane osobowe użytkowników strony internetowej działającej pod adresem: http://autoserwisdorian.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”).
 • Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Strony informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), zwane dalej „Danymi”;
 • Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.
 • Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek usługi, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 • Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.
 • Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z usług Serwisu.
 • Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą zgody na przetwarzanie Danych tego, kto wysyła formularz.

§ 2 DANE W SERWISIE

 • Wszelkie Dane w Serwisie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) i zgodnie z treścią RODO.
 • Administratorem Danych Użytkowników jest Administrator.
 • Dane zbierane są w celu oraz w zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystaniaz Formularza kontaktowego; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.
 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych.
 • Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz ich archiwizacji przez okres 1 roku, chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.
 • Użytkownik w każdym momencie ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw lub dóbr.
 • Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach marketingowych.

§ 3 PLIKI COOKIES

 • Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czylimałe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www.
 • Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych orazfunkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz jego dostosowaniedo potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.
 • Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców orazprzez firmy badawcze.
 • Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są najego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach.Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera,Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.
 • Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej;

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).
 • Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu sieci.
 • Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Formularza kontaktowego.
 • Korzystanie z Formularza kontaktowego wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych.
 • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa polskiego.
 • W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności lub w przypadku chęci usunięcia/zmianyDanychz naszej bazy, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@autoserwisdorian.pl.